Regulamin obowiązujący od 01.01.2021 r. do 21.01.2021 r.

Regulamin sklepu internetowego sklep.amw.com.pl

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.01.2021 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Agencję Mienia Wojskowego usług drogą elektroniczną.

 

SPIS TREŚCI


§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne 

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje 

§ 10 Dane osobowe 

§ 11 Zastrzeżenia 

§ 12 Zmiana Regulaminu

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych na mocy decyzji Prezesa AMW.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej, towaru określonego w zamówieniu.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie. 

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy sklep.amw.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.amw.com.pl

Punkt odbioru – Stały Punkt Sprzedaży Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie znajdujący się pod adresem ul. Księży Pijarów 3, 31-466 Kraków, czynne: pon. 12-15; wt. 12-17:30; śr. 9-15; czw. 12-17:30; pt. 9-15.

Sprzedawca - Agencja Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa Oddział Regionalny w Krakowie ul. Montelupich 3 31-155 Kraków, NIP: 526-10-38-122, REGON 011263946.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres do zwrotów towaru:

Sklep Internetowy AMW

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

ul. Księży Pijarów  3

31-466 Kraków

2. Adres pocztowy:

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

ul. Montelupich 3

31-155 Kraków

3. Adres e-mail: sklep@amw.com.pl

4. Telefon: 503-982-913 (w dni robocze w godzinach 10 – 15 )

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 02 1130 1150 0012 1243 8520 0023

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla korzystania ze sklepu w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień potrzebne jest: 

a)      Urządzenie z dostępem do Internetu;

b)     Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru. 

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 

4. Kupujący określa sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. 

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto za pośrednictwem formularza rejestracji. 

9. Zakupów można również dokonać bez rejestracji w Sklepie.

10. Po dokonaniu Zakupów w Sklepie, Kupujący nie ma możliwości zmiany sposobu dostawy Towaru i metody płatności za Towar. W zaistniałym przypadku przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 

a)      Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w § 2 pkt 4;

b)     Za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper;

c)      Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

d)     BLIK.

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy Płatności Shoper podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

3. Kupujący ponosi wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez bank lub instytucję finansową w związku z płatnością za zamówienie. 

4. Środki należne za złożone zamówienie powinny wpłynąć na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przypadku braku wpływu należności zamówienie to zostanie anulowane. 

5. Sprzedawca informuje, że w przypadku szybkich płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie domyślnie dokumentowana dowodem zakupu (paragonem). Na życzenie Kupującego, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, wystawiana będzie faktura VAT. 

7. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu Towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. 

9. W przypadku płatności Kartą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 

2. Koszt realizacji zamówienia określany jest w momencie składania zamówienia przez Kupującego. 

3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący może również odebrać towar osobiście w Punkcie odbioru w godzinach jego otwarcia.

7. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie. 

8. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego w Punkcie Odbioru, towar pozostanie gotowy do odbioru przez Kupującego przez 7 dni roboczych od daty doręczenia Kupującemu powiadomienia o gotowości zamówionego Towaru do odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail).

9. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego Towaru w Punkcie Odbioru w terminie określonym w ustępie 8 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Kupującemu stosowne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim najwcześniej w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Towaru przez Kupującego, określonego w ustępie 8 powyżej.

10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 

a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru. 

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru i sprawdzeniu, czy towar nie został uszkodzony. 

8. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie na adres Punktu odbioru, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 

9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi także koszty zwrotu specjalistycznego, jeśli konieczność taka wynika z charakteru Towaru. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. 

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Przepisy  niniejszego paragrafu stosuje się ponadto do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

2. Postanowienia ust. 1. stosuje się ponadto do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 REKLAMACJE

1. Umową sprzedaży objęte są używane Towary. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Towaru. 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym żądać od Sprzedawcy świadczeń określonych w art. 560 kodeksu cywilnego. 

4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu. 

5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 pkt 1. 

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 pkt 2. 

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie powoduje uznanie, że żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione. 

8. Przepisy  niniejszego paragrafu stosuje się ponadto do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa. 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12 ZMIANA REGULAMINU

1. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Klub SMS zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego numer telefonu informacji o zmianie.

2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

3. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

Poprzednia wersja Regulaminu znajduje się https://sklep.amw.com.pl/pl/i/Regulamin-obowiazujacy-od-11.03.2019-r./3

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Agencja Mienia Wojskowego

Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

Oddział Regionalny w Krakowie

Montelupich 3

31-155 Kraków

NIP: 526-10-38-122

REGON 011263946

adres e-mail: sklep@amw.com.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................

-Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................

- Numer rachunku bankowego do zwrotu środków

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Regulamin konta w sklepie sklep.amw.com.pl

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

 § 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie..

Sklep – sklep internetowy sklep.amw.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.amw.com.pl

Sprzedawca - Agencja Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

Oddział Regionalny w Krakowie ul. Montelupich 3 31-155 Kraków

NIP: 526-10-38-122 REGON 011263946.

 

 § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy:

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

Montelupich 3

31-155 Kraków

 1. Adres e-mail: sklep@amw.com.pl
 2. Telefon: 503-982-913 (w dni robocze w godzinach 10 – 15 )

 §3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

a) aktywne konto e-mail

b) urządzenie z dostępem do Internetu

c) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies 

 

 §4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne, zależne od woli Kupującego i nie jest konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@amw.com.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 §5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@amw.com.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 §6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Kupującego jest Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 §7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@amw.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 3. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium